Kontakt

Potrebujete pomoc?  

Zavolajte nám +421 482302922

Pondelok - Piatok v čase 8:00 - 16:00


Všetky výrobky ponúkané na internetovom obchode www.elektronicke-prekladace.sk sú bez fyzickej a právnej vady. V prípade akýchkoľvek nárokov týkajúcich sa nakupovaných výrobkov môžete uplatniť svoje práva vyplývajúce zo záruky za fyzické vady tovaru (reklamácia). Obchod zodpovedá za vady na základe záruky a podľa zásad uvedených v Občianskom zákonníku v prípade, že fyzická vada sa vyskytuje do dvoch rokov odo dňa odovzdania výrobku.

Fyzická vada znamená určité nezhody predaného výrobku so zmluvou. Predaný výrobok je v nesúlade so zmluvou najmä vtedy, ak:
1) nemá vlastnosti, ktoré by mal objekt tohto typu mať pre plnenie funkcie uvedenej v zmluve a / alebo vyplývajúce z okolností a jeho plánovaného použitia,
2) nemá vlastnosti, o ktorých predávajúci ubezpečil kupujúceho, vrátane situácie, kedy bola ukázaná vzorka alebo šablóna produktu;
3) nemôže slúžiť účelu, o ktorom predávajúci informoval kupujúceho v dobe uzatvárania zmluvy, a pre ktoré predávajúci nevykázal žiadne námietky týkajúce sa takého účelu a použitia;
4) kupujúci obdržal neúplný výrobok. Všetky nároky vyplývajúce zo záruky za vady tovaru (nezhody výrobku so zmluvou o predaji) možno podať písomne na adresu:

Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Krakowska 23
32-065 Krzeszowice

alebo e-mailom na adresu:
mail@elektronicke-prekladace.sk

Avšak kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy o predaji v prípade, že vada nie je významná.
V prípade zistenia výroboku nevyhovujúcemu zmluve o predaji, zašlite reklamovaný výrobok spoločne s popisom nezhody. Mali by ste tiež explicitne zadať svoju požiadavku v žiadosti podanej v rámci záruky. V súlade so zmluvou, ak má predaný tovar vadu, môže klient:
1) požadovať výmenu tovaru za tovar, ktorý je bez chýb, alebo
2) požiadať o odstránenie vady, alebo
3) podať vyhlásenie pre zníženie ceny alebo odstúpenie od zmluvy o predaji, ak predávajúci okamžite produkt nevymení za produkt, ktorý je bez chýb, alebo neodstráni vadu bez dodatočných nepríjemností pre klienta. Toto obmedzenie neplatí v prípade, že tovar už bol vymenený alebo opravovaný u predávajúceho, alebo v prípade, že predávajúci nesplnil požiadavky stanovené v odseku 1 alebo 2 a vzťahujúce sa k povinnosti výmeny produkt za ten, ktorý neobsahuje defekty, alebo o odstránenie závady. Odporúčame prikladať kópie účtov s cieľom uľahčiť spracovanie sťažnosti.
Ihneď po prijatí reklamácie zašleme potvrdenie o obdržaní reklamácie klientovi na trvanlivom médiu, vo forme e-mailu.
Obchod rozhodne o reklamácii do 14 dní a informuje, či bol podnet prijatý, alebo nie. Neschopnosť odpovedať v tejto lehote znamená, že obchod považuje reklamáciu za oprávnenú.
Ak je pohľadávka klienta prijatá, obchod odstráni závady spôsobom stanoveným klientom.
Ak tvrdenia a požiadavky klienta nie sú akceptované, klient má právo pokračovať s prípadom na súd alebo využiť iné mimosúdne prostriedky k spravovaniu sťažnosti a žiadať náhradu škody.
Podrobné informácie o možnosti klienta, ktorý je spotrebiteľom, využiť mimosúdne prostriedky podania reklamácie a uplatnenia si nároku na odškodnenie, ako aj zásady dostupnosti týchto postupov možno nájsť v preambule a na internetových stránkach zástupcov spotrebiteľov, spoločenských organizácií pre ochranou spotrebiteľa a ich úloh vyplývajúcich zo zákona, pobočiek obchodných inšpekcií a na stránke Ministerstva hospodárstva SR na nasledujúcom odkaze: http://www.economy.gov.sk/informacie-pre-spotrebitelov-5946/127631s

V prípade akýchkoľvek problémov s on-line nákupom sa môžete tiež usilovať o mimosúdne riešenie sporu na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Klient, ktorý je spotrebiteľom, má nasledujúce príkladné možnosti využitia mimosúdnych prostriedkov podania sťažnosti a nároku na náhradu škody:
Klient má právo obrátiť sa na stály spotrebiteľský rozhodcovský súd podľa zákona č. 244/2002 Z.Z. s nárokom riešenia sporu vyplývajúceho z uzavretej zmluvy o predaji. Tieto podmienky organizácie a činnosti stáleho spotrebiteľského rozhodcovského súdu sú ustanovené nariadením ministerstva podľa zákona č. 335/2014 Z. z.
Klient má právo obrátiť sa na pobočku Slovenskej obchodnej inšpekcie s nárokom začať zmierlivé mediačné konanie na riešenie sporov medzi klientom a predávajúcim. Všetky informácie o zásadách a charaktere mediačného konania vykonávaného Slovenskou obchodnou inšpekciou možno nájsť v preambule a na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie.
Klient môže prijímať pomoc, ktorá je zadarmo, pokiaľ ide o spôsob, ako urovnať spory medzi klientom a predávajúcim. Takáto pomoc je k dispozícii u okresného (obecného) spotrebiteľského advokáta alebo spoločenských organizácií s ochranou spotrebiteľa z ich úloh vyplývajúcich zo zákona (Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia)