Kontakt

Potrebujete pomoc?  

Zavolajte nám +421 482302922

Pondelok - Piatok v čase 8:00 - 16:00


POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA A POLITIKA COOKIE

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s implementáciou, zo dňa 25. mája 2018,Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov prijatého 27. apríla 2016 Európskym parlamentom, ktoré sa týka ochrany fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“). “), dovoľte mi, aby som vás informoval, že máte nasledujúce práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov spoločnosťou Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A. Vasco Electronics má oficiálne sídlo v Krakove, al. Pokoju 1 / CTA / 350.

1. Kontrolór osobných údajov

Kontrolór Vašich osobných údajov je spoločnosť Vasco Electronics sp. z o.o. SKA s oficiálnym sídlom v Krakove v Poľsku, al. Pokoju 1, CTA / 350, 31-548 Krakov.

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty: gdpr@vasco-electronics.com

2. Vaše osobné údaje budú spracované pre nasledovné účely:

 • posúdenie služby a poskytovania služby — podľa článku 6 § 1 písmeno b) GDPR (potrebné na uzavretie a / alebo plnenie zmluvy);
 • posúdenie sťažnosti — podľa článku 6 § 1 písmeno b) GDPR (potrebné na uzavretie a / alebo plnenie zmluvy);
 • zasielanie e-mailových oznámení o správach v zákazníckom paneli — podľa článku 6 § 1 písmeno f) GDPR (legitímne záujmy vykonávané kontrolórom osobných údajov); legitímne záujmy Spoločnosti zahŕňajú oznámenie zákazníka o krokoch podniknutých v súvislosti s plnením služby za účelom pohodlnejšieho užívania služby;
 • telefonické kontakty týkajúce sa výkonu služby — podľa článku 6 § 1 písmeno a) GDPR (súhlas);
 • vystavenie faktúry a splnenie ďalších požiadaviek vyplývajúcich z ustanovení daňového zákona — podľa článku 6 § 1 písmeno c) GDPR (potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej subjektom je Spoločnosť );
 • uloženie nesplatených žiadostí — podľa článku 6 § 1 písmeno f) GDPR (oprávnené záujmy kontrolóra osobných údajov); legitímne záujmy Spoločnosti zahŕňajú získavanie nových zákazníkov a poskytovanie vyššieho množstva služieb;
 • poskytovanie zliav — podľa článku 6 § 1 písmeno a) GDPR (súhlas);
 • zriadenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov — podľa článku 6 § 1 písmeno f) GDPR (legitímne záujmy kontrolóra osobných údajov); legitímne záujmy Spoločnosti zahŕňajú ochranu majetku Spoločnosti;
 • držba archívov a údajov za účelom zabezpečenia informácií, ktoré možno použiť na preukázanie skutočností — podľa článku 6 § 1 písmeno f) GDPR (oprávnené záujmy kontrolóra osobných údajov); legitímne záujmy Spoločnosti zahŕňajú držbu informácií potrebných napríklad pre štátne orgány;
 • analytické účely, okrem iného analýzy údajov automaticky zozbieraných prostredníctvom webovej stránky, vrátane cookie — podľa článku 6 § 1 písmeno f) GDPR (oprávnené záujmy kontrolóra osobných údajov); legitímne záujmy Spoločnosti zahŕňajú zhromažďovanie informácií o činnostiach užívateľov;
 • správa webovej stránky — podľa článku 6 § 1 písmeno f) GDPR (oprávnené záujmy kontrolóra osobných údajov); legitímne záujmy Spoločnosti zahŕňajú efektívnu správu webových stránok;
 • presun pripomienok na webovú stránku — podľa článku 6 § 1 písmeno a) GDPR (súhlas);
 • pridanie názorov užívateľov k službám — podľa článku 6 § 1 písmeno a) GDPR (súhlas);

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať za predpokladu, že takéto odvolanie neovplyvní zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné:

 • poskytnutie takýchto údajov ako mena a e-mailovej adresy je potrebné na vyhodnotenie služby a uzavretie zmluvy (poskytnutie tejto služby bude bez týchto údajov nemožné);
 • poskytnutie takýchto údajov ako je meno, e-mailová adresa, číslo objednávky je potrebné na vyriešenie reklamácie a v prípade refundácie peňazí - aj poskytnutie adresy bydliska a čísla bankového účtu (bez týchto údajov nie je možné reklamáciu vyriešiť a náhrada nemôže byť vykonaná);
 • poskytnutie takých údajov, ako je meno a priezvisko, názov spoločnosti, sídlo, daňové číslo, ktoré sú potrebné na vystavenie faktúry za služby a vyplývajú z ustanovení zákona (faktúry nie je možné bez týchto údajov vystaviť);
 • poskytnutie takýchto údajov ako mena a e-mailovej adresy je potrebné na poskytnutie zľavy pre budúce služby (zľavu nie je možné poskytnúť bez týchto údajov).

3. Príjemcovia údajov

Vaše osobné údaje môžu byť oznámené našim kuriérom, právnikom, poskytovateľom platobných služieb, hosťujúcej spoločnosti, účtovníckej spoločnosti, poisťovni, spoločnosti spravujúcej systém ERP, spoločnosti zaoberajúcej sa riadením služieb zákazníkom, navyše môžeme byť viazaní napríklad aj na základe ustanovení práva zdieľať vaše osobné údaje so súkromnými a verejnými subjektmi.

4. Žiadne používanie osobných údajov na automatizované rozhodovanie.

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodovanie, vrátane analýzy.

5. Prenos osobných údajov tretím krajinám alebo medzinárodným organizáciám

Kontrolór osobných údajov neposiela vaše osobné údaje iným krajinám, najmä mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (vrátane Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu) alebo medzinárodným organizáciám.

6. Trvanie uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uložené pre nasledovné obdobia:

 • trvanie dohody — v súvislosti s osobnými údajmi spracúvanými pre účely uzavretia a plnenia zmluvy,
 • na obdobie 3 rokov alebo 10 rokov + 1 rok — v súvislosti s osobnými údajmi spracúvanými za účelom stanovenia, výkonu alebo obhajoby nárokov (dĺžka lehoty závisí od toho, či sú obe strany podnikatelia alebo nie);
 • na obdobie 6 mesiacov — v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré boli zozbierané počas hodnotenia služby a dohoda nebola uzatvorená okamžite, t. j. spracovanie za účelom budúceho uzavretia zmluvy;
 • na obdobie 5 rokov — v súvislosti s osobnými údajmi spracúvanými za účelom splnenia daňových požiadaviek;
 • do okamihu odvolania súhlasu alebo dosiahnutia cieľa spracúvania, nie však dlhšie ako 5 rokov — v súvislosti s osobnými údajmi spracúvanými na základe súhlasu;
 • do okamihu podania platnej námietky alebo splnenia cieľa spracúvania, nie však dlhšie ako 5 rokov — v súvislosti s osobnými údajmi spracúvanými v oprávnených záujmoch prevádzkovateľa osobných údajov alebo na marketingové účely;
 • pokiaľ nie sú zastarané alebo zaniknú, nie však dlhšie ako 3 roky — vo vzťahu k osobným údajom spracovávaným hlavne pre analytické účely, vo vzťahu k používaniu cookie a administrácii webových stránok.

7. Informácie o vašich právach súvisiacich so spracovaním osobných údajov

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, na opravu údajov, ich vymazanie a obmedzenie ich spracovania, na prenos údajov a na vznesenie námietky proti spracovaniu údajov.

O spracovanie vašich údajov môžete požiadať nasledujúcim spôsobom:

 • a. na e-mailovej adrese – gdpr@vasco-electronics.com
 • b. poštou na adresu – Vasco Electronics, 80-83 Long Lane, EC1A 9ET London.

Žiadosť by mala obsahovať údaje, ktoré nám umožňujú vašu jednoznačnú identifikáciu.

8. Právo podať sťažnosť kontrolnému orgánu

Máte tiež oprávnenie podať sťažnosť orgánu dohľadu, ktorý sa zaoberá ochranou osobných údajov - Úradu informačného komisára, ak sa rozhodnete, že vaše osobné údaje sú spracované v rozpore so zákonom.

Zásady používania súborov cookie na webovej stránke elektronicke-prekladace.sk

1. Všeobecné informácie

Vlastníkom webovej stránky je Spoločnosť Vasco Electronics Sp.z o.o. S.K.A. so sídlom v Krakove, ďalej len „Servis”.

Záleží nám na rešpektovaní práva na súkromie používateľov služieb, ktoré fungujú pod názvom: elektronicke-prekladace.sk. Používame organizačné a technické riešenia, ktoré zabraňujú tretím stranám zasahovať do súkromia našich užívateľov.

2. Úroveň ochrany

Naším cieľom je zabezpečiť úroveň ochrany vyplývajúcu z platných zákonov:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zrušení smernice 95/46 / ES (GDPR),
 • Zákon z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb,
 • Zákon zo 16. júla 2004 o telekomunikačnom práve.

Používanie našej webovej stránky v oblasti nakupovania v obchode sa vykonáva pomocou protokolu SSL, ktorý je špeciálnym štandardom pre prenos dát v oblasti ochrany prenosu dát, pretože prenos dát pomocou tohto protokolu je kódovaný.

V rámci našich webových stránok umiestňujeme odkazy, prostredníctvom ktorých sa používateľ môže dostať na iné webové stránky. Pri používaní webových stránok na účely zlepšenia funkčnosti prostredníctvom poskytnutých odkazov môžu byť cookies umiestnené na vašom zariadení od iných poskytovateľov služieb, napríklad: Facebook, Twitter a Google.

Pravidlá ochrany osobných údajov a pravidlá používania súborov cookies vytvorených uvedenými entitami sú mimo kontroly webových stránok. Odporúčame vám, aby ste si pred použitím iných webových stránok prečítali pravidlá ochrany osobných údajov a pravidlá používania súborov cookies.

3. Slovník

Cookie - ide o informácie uložené Servisom na počitačí používateľa, ktoré môžu byť Servisom prečítané pri opätovnom pripojení s tohto počítača.
Systémový protokol - informácie obsiahnuté v počítači používateľa, ktoré sa pri každom pripojení prenášajú prostredníctvom počítača. Môže obsahovať množstvo údajov vrátane napríklad čísla IP, pomocou ktorého je možné určiť napríklad umiestnenie zariadenia.
IP adresa - individuálne číslo, ktoré má každý počítač pripojený k internetu. Môže byť statické alebo dynamické v závislosti od toho, ako je pripojený k zariadeniu (natrvalo alebo pridelený).
URL adresa – to je formát pre adresovanie zdrojov na internete, ale najčastejšie sa o ňom hovorí v kontexte adresy webovej stránky. Adresa webových stránok je založená na formáte adresy URL.

4. Zhromažďovanie údajov:

Ukladáme na serveri dopyty, ktoré sú rozpoznané prostredníctvom adries URL a týkajú sa:

 • adresy IP terminálového zariadenia,
 • názvu užívateľských staníc, ak je identifikácia možná prostredníctvom http protokolu,
 • užívateľské meno uvedené v autorizačnom procese,
 • čas príchodu dotazu,
 • prvý riadok žiadosti http.
 • kód odpovede http, množstvo údajov odoslaných serverom,
 • refer odkaz na adresu URL predtým navštevenej webovej lokality, keď bola webová stránka prístupná cez externý server,
 • informácie o prehliadači používateľa,
 • informácie o chybách počas transakcie.

Tieto údaje neumožňujú priamu identifikáciu osôb, ktoré prehliadajú webové stránky. Táto webová stránka automaticky nezhromažďuje žiadne informácie okrem tých, ktoré sú obsiahnuté v súboroch cookie.

Internetový obchod nezhromažďuje, neukladá ani nezverejňuje informácie o kreditných kartách tretím stranám. Platby kreditnou kartou realizuje náš partner, spoločnosť SixPayments, známa pre spoľahlivosť a bezpečnosť spracovania údajov.

Vždy môžete zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov vo vyhľadávacom systéme.

Ako?

5. Cookies čiže politika cookies

Na našich internetových stránkach používame cookies podľa čl. 173 zákona zo 16. júla 2004 o telekomunikačnom práve. Ide o IT dáta, zvyčajne textové súbory, ktoré sú uložené na koncovom zariadení používateľa. Zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas skladovania a číslo.

Používame cookies súbory:

 • relácie – uložená na terminálovom zariadení až po odhlásenie alebo opustenie servisu,
 • permanentné – uložené na terminálovom zariadení na čas určený v parametroch cookie alebo kým ho používateľ nevymaže,
 • výkonné – obsahujúcie informácie o spôsobie používania servisu,
 • nevyhnutné – potrebné na správne vykonanie objednávky,
 • funkčné – „zapamätanie si” užívateľských nastavení a personalizáciu služby,
 • vlastné – zverejnené na webovej stránke,
 • externé – prichádzajúce z inej stránky než servis.

Tieto súbory neobsahujú informácie, ktoré by vám umožnili identifikovať používateľa alebo určiť Vaše osobné údaje. Môžete ovplyvniť rozsah zhromaždených informácií úpravou nastavení vo webovom prehliadači, ktorý používate. Aby bolo možné prispôsobiť nastavenia potrebám a zmeniť podmienky ukladania alebo prijímania súborov cookies, odporúčame použiť možnosť „pomoc” prehliadača.

Ak chcete zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov vo vyhľadávacom nástroji.

Informácie o možnosti zmeny nastavení cookies v najpopulárnejších vyhľadávačoch:

Google Chrome:
Kliknite na menu (v pravom hornom rohu), kartu Nastavenia > Zobraziť rozšírené nastavenia. V časti Ochrana osobných údajov musíte kliknúť na tlačidlo Nastavenia obsahu. V časti „súbory cookies” môžete zmeniť nasledujúce nastavenia súborov cookie: Odstrániť súbory cookie, Blokovať súbory cookie v predvolenom nastavení, Predvolené povolenie súborov cookie, Predvolené uloženie súborov cookie a údajov o lokalite po zatvorení prehliadača, Nastavenie výnimiek pre súbory cookie z konkrétnych stránok alebo domén.
Internet Explorer 6.0 y 7.0:
V menu prehliadača (pravý horný roh): Nástroje > Možnosti siete Internet > Ochrana osobných údajov, Stránky. Pomocou posúvača nastavte úroveň, potvrďte zmenu tlačidlom OK.
Mozilla Firefox:
V menu prehliadača: Nástroje > Možnosti > Ochrana osobných údajov. Aktivujte pole Firefox: „bude používať používateľské nastavenia”. O súboroch cookie rozhoduje či ste poznačili – alebo nie – Akceptuj cookies.
Opera:
V menu prehliadača: Nástroje > Predvoľby > Pokročilé. O súboroch cookie rozhoduje či ste poznačili – alebo nie – položku Cookies.
Safari:
V rozbaľovacom menu Safari vyberte Predvoľby a kliknite na ikonu Bezpečnosť. Tu vyberiete úroveň zabezpečenia v oblasti „Akceptuj cookies”.

Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete na stránke http://en.wikipedia.org/wiki/cookie alebo v časti „Pomoc” v menu prehliadača.

Každý používateľ má právo nastaviť úroveň ochrany osobných údajov a typ súborov cookie.

Administrátor používa súbory cookie na zhromažďovanie informácií týkajúcich sa používania Servisu používateľom. Cookies umožňujú najmä:

  • udržiavanie relácie používateľa (po prihlásení), vďaka ktorému používateľ nemusí zadávať prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke webovej stránky,
  • prispôsobenie Servisu potrebám používateľov a vytváranie štatistických prehľadov.

Otázky a výhrady týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov môžete poslať na adresu: gdpr@vasco-electronics.com.

Subjekt, ktorý umiestňuje súbory cookie do koncového zariadenia používateľa servisu a získa prístup k nim, je prevádzkovateľom servisu www.elektronicke-prekladace.sk so sídlom:

Vasco Electronics Sp.z o.o. S.K.A.
Al. Pokoju 1, CTA/350
31-548 Krakov